Խորհուրդներ Աստծո Խոսք Քարոզողներին

Սիրելինե՛ր, այսօր աշխարհը շատ ու շատ կարիք ունի լսելու Քրիստոս Փրկչի և հավատքով արդա-րանալու մասին: Հետևաբար, Քրիստոսի Շնորհքի և հավատքով արդարանալու մասին Ավետարանի վարդապետությունը պետք է հնչի ավելի ուժգին, և դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ Սուրբ Հոգու լեցունություն:Ասում են, թե քարոզելը նման է հարվածելու, հետևաբար քարոզելու համար մենք պետք է…

Continue Reading

Ինչպի՞սի վերաբերմունք ունես շրջապատողներիդ նկատմամբ

Խոհեմութեամբ վարուեցէք դուրսիններուն հետ` ժամանակը ծախու առնելով: Կողոս 4:5 Հապա Տէր Աստուածը սրտերնուդ մէջ սո՛ւրբ պահեցէք եւ միշտ պատրա՛ստ եղէք հեզութեամբ ու երկիւղածութեամբ պատասխան տալու ամենուն` որոնք ձեր ունեցած յոյսին մասին կը հարցնեն: Ա Պետրոս 3:15 Ամէն ինչ որ կ’ընէք թէ՛ խօսքով եւ թէ՛ գործով` բոլորը Տէր Յիսուսին անունովը ըրէք,…

Continue Reading

Ծնողներ եւ զավակներ

Եթե Աստված չկառուցի տունը, զուր են աշխատում այն շինողները:  Սաղմոս 127:1 Աստված մարդկանց մեծ պարգև է տվել` ծնել երեխաներ: Բայց երեխաները ծնվում են, որպեսզի ապրեն ոչ միայն այս կյանքում, այլև հավիտենության մեջ`Աստծո հետ: Շատ կարևոր է գնահատել Աստծո այդ պարգևը:  Աստված Մարիամին ու Հովսեփին տվեց Հիսուս մանուկին և նրանք մեծացրին…

Continue Reading

Կրթության անհրաժեշտությունը յուրաքանչյուր տեղական եկեղեցում

<<Իմ ժողովուրդս գիտութիւն չունենալուն համար բնաջինջ եղաւ. որովհետեւ դուն գիտութիւնը մերժեցիր, ես ալ քեզ պիտի մերժեմ, որպէս զի անգամ մըն ալ ինծի քահանայ չըլլաս >>:                                                  …

Continue Reading

ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՂՈԹԵԼ

Ուրիշների համար աղոթելը վկա յում է աղոթքի կյանքի հա սունության աստիճանի մասին: Աստ ված մեզ ընտրել է, որպեսզի օրհնու թյուն դառնանք ուրիշների համար: Մեզանից ամեն մեկը պետք է ուշադիր լինի ոչ միայն իր սեփական, այլ նաև ուրիշների կարիքների նկատմամբ: Սերը եսասեր չէ, մեկս մյուսի հանդեպսիրո պարտք ունենք: Բարեխոս քրիստոն յան…

Continue Reading

Ո՞ՒՄ ՆՄԱՆՎԵՆՔ

''Դուք եզակի եք, ոչ մի մարդ նման չէ մյուսին'':  Առավել ևս պետք չէ ձգտել նմանվել ուրիշներին: Կա միայն Մեկը՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ում կարելի է և անհրաժեշտ է նմանվել: Նա ոչ մեկին նման չէր: Եթե Նա ունենար մեր` մարդկանցս արժեքները, ապա չէր ցանկանա խաչ բարձրանալ, անարգվել և մահանալ հանուն մարդկանց: Այս…

Continue Reading